Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5824087
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5813702
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3461080
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3200273
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143321
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2701194
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2629157
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2523247