Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5766153
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5298286
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3373822
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3175939
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3135985
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677621
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621961
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2433981