Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5798592
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5693345
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3444030
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192271
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140495
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2691031
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626860
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492469