Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751118
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5089618
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3346948
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162664
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133400
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672782
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620139
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414352